GALATASARAYLILAR DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Galatasaraylılar Derneği olarak üye memnuniyeti sağlayabilmek için zaman zaman siz değerli üyelerimizin kişisel verilerini işleme ihtiyacı duymaktayız.

Galatasaraylılar Derneği olarak biz, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve şimdiye kadar tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu:

Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Galatasaraylılar Derneği tarafından bu Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri:

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile tarafınıza ilişkin ad-soyad, TC Kimlik numarası, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ifade edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Galatasaraylılar Derneği tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:

  • Derneğimiz ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması,
  • Derneğimizde düzenlenen etkinlikleri projeler ve verilen hizmetler hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi,
  • Üyelerimizin kendilerini ilgilendiren/ilgilendirebilecek olan Derneğimizin diğer üyeleri ile diğer Galatasaray kurumlarına (Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Eğitim Vakfı gibi) ilişkin güncel gelişmeler, etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirilmesi,
  • Kişisel verilerin Derneğimiz veri tabanına kaydedilmesi, bunların analiz edilmesi, kategorize edilmesi, sınıflandırılması ve saklanması.

 Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Derneğimize ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz Galatasaraylılar Derneği’ne üyelik kaydı yapılırken doldurulan form, Derneğimiz sekreteryasında görev yapan çalışanlarımıza bizzat verdiğiniz bilgiler ve Derneğimizin üyelerimiz ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmesi ile alınan bilgiler ve kamuya açık internet siteleri aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbu form ile vermiş olduğunuz rıza çerçevesinde ve işbu formda sayılan amaçlarla toplanabilir.

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi:

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işleyebilmek, saklayabilmek ve aktarabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2/a uyarınca Derneğimizin kanuni yükümlülükleri ve madde 5/2/e kapsamında Derneğimizin meşru menfaati nedeniyle toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Galatasaraylılar Derneği olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Galatasaraylılar Derneği

Çalıkuşu Sokak No:7

1.Levent, 34330 İstanbul, Türkiye

Tel: (90-212) 278 84 97 – (90-212) 270 45 07

Fax: (90-212) 281 99 02

E-posta: dernek@gscemiyet.org.tr

Saygılarımızla,